Ontstaan van Stichting Vermaeck


Stichting Vermaeck is in 2017 opgericht door Jos, Eva en Rick van der Vegt. Het familiebedrijf heeft onder andere als doel om projecten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren waaronder evenementen, festivals en tentoonstellingen op het gebied van cultuur en sport. Meestal met een of meerdere maatschappelijke doelstellingen. Deze projecten hebben regelmatig een verwijzing naar ons erfgoed, onze historie of cultuur en roepen een gevoel van nostalgie op teneinde waarde te creëren voor onze samenleving. Projecten worden vrijwel altijd uitgevoerd in een netwerk aan partners waarmee vanuit gedeelde waarden belevenissen worden gecreëerd, bij voorkeur in en voor de stad Rotterdam. Belangrijke (familie)waarden van waaruit de stichting opereert zijn lange-termijn denken, integriteit, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Hiermee neemt de stichting de verantwoordelijkheid om met inzet en vermogen een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.
 
 

Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
• Eva van der Vegt (Voorzitter)
• Jos van der Vegt (Secretaris)
• Rick van der Vegt (Penningmeester)
 
 

Doelstellingen volgens de statuten van Stichting Vermaeck


De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten luidt:

1. De stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor het algemeen belang door:
a. het initiëren, stimuleren en ontwikkelen van evenementen en festivals op het gebied van sport, cultuur en entertainment met een- of meerdere maatschappelijke doelstellingen;
b. het (financieel) ondersteunen van maatschappelijke initiatieven; en-
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door (nieuwe) initiatieven op genoemd gebieden te ondersteunen, zowel met raad en daad als financieel.
 
 

Stichting Vermaeck & Bureau Vermaeck


In onze plannen kunt u Stichting Vermaeck en Bureau Vermaeck door elkaar tegenkomen, omdat zij gezamenlijk optrekken in de realisatie van projecten.  Bureau Vermaeck is opgericht om de projecten van de Stichting tot uitvoering te brengen. Voor deze constructie is gekozen om de volgende redenen: 
  • Stichting Vermaeck en Bureau Vermaeck hebben overeenkomende maatschappelijke doelstellingen op het gebied van het initiëren, ontwikkelen en stimuleren van (nieuwe) initiatieven in de kunst, cultuur, sport en entertainment sector, maar Bureau Vermaeck is, in tegenstelling tot Stichting Vermaeck, in staat om de financiële risico’s van de projecten te dragen. Op die manier vindt het project altijd doorgang, ook zonder gegenereerde middelen. Dit geeft subsidiënten, fondsen en donateurs van Stichting Vermaeck zekerheid over de (correcte) besteding van hun bijdrage, conform de doelstelling(en) van de verstrekker;
  • De Stichting heeft geen overhead kosten en heeft als beleid om geen personeel in dienst te nemen. Hierdoor wordt geborgd dat de gegenereerde bijdragen van fondsen ten gunste komen van een project en niet ten behoeve van het dekken van de exploitatiekosten (zoals overhead, bureaukosten, huisvesting en personeel);
  • Een enkele Stichting die meerdere projecten ontplooit heeft als voordeel efficiëntie en kostenbesparing. Niet voor elk nieuw project wordt een aparte stichting opgericht, maar er is één efficiënte juridische vorm die vanuit haar profiel en waarden meerdere projecten ontplooit die dezelfde doelen bereiken;
  • Het werken met eenzelfde bureau in de productie van projecten heeft een aantal voordelen. Zo is er continuïteit in de bedrijfsvoering en de uitvoering voor het concept. Het houdt echter ook flexibiliteit in: indien nodig kan worden gekozen voor een andere partner die beter aansluit bij de missie en visie van het project van de stichting. 
 
 

Algemene gegevens Stichting Vermaeck


Stichting Vermaeck is ingeschreven bij de KvK onder nummer 69153779

Het RSIN/fiscaal nummer is 8577.56576
De overige contactgegevens vindt u hier
Het meest recente beleidsplan van de stichting:
IJsvrij Park Festival
Het meest recente jaarverslag van de stichting is nog niet beschikbaar gezien de oprichtingsdatum.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben ze recht op een vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakt kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.
 
 

ANBI status


Stichting Vermaeck is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).